Deltasect Biotsiid-Insektitsiid 25 ml roomavate putukate vastu

Insektitsiidide vesisuspensioon konsentraat roomavate putukate vastu.

6,76 €
Saadavus: Laos
SKU
D25

Loa number: EE-0017967-0000
Loa omanik: Sharda Cropchem España S.L.
Carri Condomina 3
Edificio Atalayas Business Centre, Planta 12
30006 MURCIA

Koostisained:

toimeaine:

 • Deltametriin 2.394%
 • Mõruaine 0,002%
 • Ülejäänud koostise moodustavad abiained.
 • Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-metüül-3(2H)-isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni.
 • Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

  NETOSISALDUS: 25ml
  PARTII: vaata pakendilt
  KÕLBLIKKUSAEG: 2 aastat

  INSEKTSITSIIDIDE KASUTAMISEL OLLA ETTEVAATLIK! ENNE KASUTAMIST LUGEDA ETIKETIL ESITATUD TEAVE LÄBI ÜLDSUSELE KASUTAMISEKS HOIATUS.
 • H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • EUH208 Sisaldab 1,2- bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-metüül-3(2H)-isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
 • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
 • P273 Vältida sattumist keskkonda.
 • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P501 Sisu / mahuti kõrvaldada.

  ETTEVAATUSABINÕUD: KASUTAMISEKS AINULT INSEKTITSIIDINA. KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.
 • Hoida toodet originaalpakendis lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
 • Pärast käitlemist, töötlemist ja enne söömist pesta käed.
 • Mitte segada teiste kemikaalide ja ainetega.
 • Vältida töödeldud pindade puudutamist.
 • Vältida kasutamist inimeste (eriti laste), lemmikloomade või loomade juuresolekul.
 • Lahjendatud insektitsiidi lahust ei tohiks kunagi alles hoida.
 • Iga kord tuleb teha uus lahus.
 • Mitte kasutada toiduainete / loomasööda läheduses.
 • Toiduained / loomasööt tuleb kasutuskohast eemaldada.
 • Kõrvaldada töötlemise ajaks kõik tööriistad, mis võivad toiduainete / loomasöödaga kokku puutuda.
 • Veepaagid, söödakünad ja muud pinnad või seadmed, mis võivad loomasööda /
  toiduainetega kokku puutuda, tuleb enne töötlemist saastumise vältimiseks kinni katta.
 • Vältida toote kasutamist toiduainete, nõude ja pindade läheduses, mis võivad toiduainetega kokku puutuda.
 • Töödeldud kohad võib uuesti tavatarbijate, lemmikloomade ja teiste loomade kasutusse anda siis, kui pihustatud pinnad on kuivanud.
 • Vältida tiikide / järvede, veetorude või kraavide saastamist lahjendatud toote või tühja anumaga.
 • Toote kanalisatsiooni valamine on keelatud.
 • Vältida toote sattumist keskkonda (pinna- ja põhjavette), kanalisatsiooni, äravoolusüsteemi jne, ehitades kaitsetõkked ja sulgedes äravoolusüsteemid.
 • Teavitada toote lekkest veekogudesse, äravoolusüsteemidesse, kanalisatsioonidesse
  vastavaid ametiasutusi.

  Toote kogumis- ja koristamismeetodid ja -materjalid:
 • Absorbeerida leke inertse ainega (liiv, kaoliin...), koguda kokku ja panna konteineritesse hilisemaks käitlemiseks ohtliku jäätmena.

  RESISTENTSUSE OHJAMINE:
 • Deltametriini kasutatakse biotsiidsetes toodetes lühiajaliselt ning seetõttu ei peeta tõenäoliseks, et see soodustaks sihtorganismidel resistentsuse tekkimist.
 • Igasuguse resitentsuse tekkimise vältimiseks sihtorganismidel soovitatakse kasutada deltamteriinil põhinevaid tooteid vaheldumisi teiste insektitsiididega, mis ei sisalda püretroide.

  ESMAABIJUHEND
 • Üldine: Viia kannatanu värske õhu kätte.
 • Eemaldada kohe kõik saastunud riided.
 • Hoida kannatanu puhkeasendis.
 • Säilitada kehatemperatuur.
 • Kui inimene on teadvusetu, asetada ta külili nii, et pea oleks ülejäänud kehast pisut madalamal ning põlved kõverdatud.
 • Kontrollida hingamist, vajaduse korral teha kunstlikku hingamist.
 • Kannatanut ei tohi mitte mingil juhul üksinda jätta.
 • Viia kannatanu haiglasse ja võimaluse korral võtta kaasa pakend või etikett.
 • Allaneelamine: Allaneelamisel oksendamist mitte esile kutsuda.
 • Sissehingamine: Viia kannatanu värske õhu kätte (õue). Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
 • Nahale sattumine: Pärast nahale sattumist pesta kohe seebi ja veega, vältides hõõrumist.
 • Silma sattumine: Loputada kohe rohke veega umbes 15 minutit, hoides laugusid lahti ning eemaldades kontaktläätsed. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

  24 h hädaabi telefoninumber: 112
  Mürgistusteabe telefoninumber: 16662

  PUTUKAD, KELLELE TOODE ON MÕELDUD: Roomavad putukad

  KASUTATAVAD ANNUSED
  Lisatud pipeti abil lahjendada 1 ml toodet 100 ml vees (annus 2 m2 jaoks).

  KASUTUSOTSTARVE
  Deltasect sobib kahjurite ohjamiseks siseruumides järgmistes hoonetes: majad, korterid, teeninduskeskused, kinod, barakid, hotellid, restoranid, baarid, söögikohad, haiglad, tööstuslaod …

  KASUTUSJUHEND
 • DELTASECTi pihustamiseks kohtadesse, kus putukad end peita võivad (praod ja lõhed), soovitatakse kasutada selliseid seadmeid nagu käsi- või selgprits.
 • Lahuse valmistamisel kasutada toote doseerimiseks lisatud pipetti.
 • Toodet pihustatakse madala survega pritsiga (käsi- või selgprits).
 • Pihustatakse 0,1 m laiuse ribana töödeldavatele pindadele.
 • Maksimaalselt 2 kasutuskorda aastas.
 • Töötlemist võib korrata 2 kuu järel.
 • Kui anum tühjaks saab, LOPUTADA SEE PÕHJALIKULT, kasutades integreeritud surveseadet või käsitsi kolm korda loputades.
 • Loputamisel lisada pesuainet.
 • Toode pole mõeldud pihustamiseks loomapidamishoonetes ning seetõttu ei ole nendes elavate loomade saastumine tõenäoline.

  HOIDMINE
 • Toodet tuleks hoida hermeetiliselt suletud originaalpakendites jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.
 • Vältida kõrgeid temperatuure ja otsest päikesevalgust.
 • Kaitsta niiskuse eest.
 • Anumad tuleb asetada nii, et õhk saaks takistusteta ringelda.
 • Mitte hoida koos oksüdeerivate ainete, leeliste (söövitavad lahused) või hapetega.
 • Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödast.
 • Kontrollida regulaarselt hoiukohas kahjustuste puudumist.

  PAKEND
 • Tühjendada anum korralikult.
 • Pakendit ei kasutata korduvalt.
 • Sisu / pakendi jäätmekäitlus toimub vastavalt kohalikele jäätmekäitlust puudutavatele määrustele.

  LAHTIÜTLUS
 • Pidada kinni pakendil esitatud kasutusotstarbest, annustest, tingimustest ja ettevaatusabinõudest, mis on määratud toote omaduste ja kasutusotstarbe põhjal.
 • Töötlemine peaks toimuma vastavalt heale tavale, arvestades kasutaja vastutusel kõiki konkreetseid asjaolusid, mis võivad tekkida ja on väljaspool meie kontrolli (kasutatavad materjalid, kasutustingimused, toote segu jne).
 • Tootja annab kvaliteedigarantii originaalpakendis müüdud toodetele.
Lisainfo
Tootja MKDS