Wild Schwein-Stop 400ml

Wild Schwein-Stop 400 ml (metssigade tõrjevahend)

Lima Oro Molluskitsiid 100 g

Taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.

3,29 €
Saadavus: Laost otsas
SKU
LO100

Toimeaine: metaldehüüd 50 g/kg
Preparatiivne vorm: granuleeritud sööt
Eesti reg. nr.: 0588/21.01.16
Pakend: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.
Loa haldaja: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgia
Tootja/pakkija: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra (West) Mumbai- 400 050, India
Esindaja/Edasimüüja: SCANDAGRA ESSTI AS, Tehe 13,Viljandi, EE71020, Estonia
Valmistamise kuupäev ja partii No: vt pakendilt.

 • Toode sisaldab ohtlikke aineid metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid!
 • Tigude graanulite pakendeid suurusega üle 1kg tohib osta ja kasutada ainult
  taimekaitsetunnistust omav isik!
 • Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
 • Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 16662.
 • Hädaabitelefon: 112

  HOIATUSLAUSED
 • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P235+P410 Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

  TÄIENDAVAD MÄRGISTUSE ELEMENDID
 • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte
  puhastada, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
 • SPe6 Lindude/looduslike imetajate kaitsmiseks kõrvaldada lekkinud vahend.
 • SPr1 Sööt tuleb ohutult ladustada, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu.

  ESMAABI
 • Enesetunde halvenemisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või selle
  etiketti.
 • Õnnetuse korral helistada HÄDAABI TELEFONILE 112.
 • Allaneelamisel: Loputada suud veega. Viivitamatult helistada Mürgistusteabekeskusesse või arstile.
 • Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, hingamise katkemisel teha kunstlikku hingamist. Kutsuda arst.
 • Kokkupuutel nahaga: Eemaldada saastunud rõivad. Pesta saastunud ala rohke veega.
 • Kokkupuutel silmadega: Eemaldada koheselt kontaktläätsed (kui neid kantakse) ning loputada rohke veega 20 minutit. Kontakteeruda koheselt arstiga (võimalusel näidata etiketti).

  OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED
 • Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
 • Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m
  pinnaveekogudest.
 • Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode.
 • Hoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal!
 • Preparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida.
  o Kalibreerige külvik enne kasutamist.
  o Täitke ja puhastage külvik põllul.
  o Ärge täitke ja puhastage aias.

  KASUTUSJUHEND
 • LIMA ORO on preparaat tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.
 • Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.
 • MITTE KASUTADA enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite
  lagunemise.
 • Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

  Kasutamine
 • Kulunorm: 7 kg/ha
 • Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist.
 • Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigude tõrjel graanulite
  kasutamisega mõned päevad enne külvi.
 • Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist.
 • Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel.
 • Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi panna mullale.
 • Maksimaalne kasutuskordade arv: 2 korda hooajal (maksimum 14kg/ha), minimaalne
  intervall 7-10 päeva.

PREPARAADI KASUTAMINE

 • Teraviljad - Kasutada külvist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 29)
 • Salat - Kasutada külvist kuni faasini, mil 10% sordile omasest lehemassist on saavutatud (BBCH 41)
 • Tali- ja suviraps - Kasutada külvist kuni kõrvalvõrsete arengu lõpuni (BBCH 29)
 • Kartul - Kasutada mugulate mahapanekust kuni pealsete hävimiseni (BBCH97)
 • Marjapõõsad - Kasutada kuni õitsemise lõpuni (BBCH 69)
 • Mais - Kasutada külvist kuni 5. lehe lahtikeerdumiseni (BBCH 15)
 • Ilutaimed - Kasutada külvist kuni seemnete valmimiseni (BBCH 99)
 • Karjamaad: kasutada külvist kuni BBCH 15
 • Murud: kasutada külvist kuni kasvuhooaja lõpuni
 • Viljapuud: õun ja pirn - Kasutada kuni õielehtede lõpliku varisemiseni (BBCH 69)

Jäätmete ja pakendi kahjutustamine

 • Toote jäägid, lekkinud toode ning ka toote tühjad pakendid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
 • Pakendite korduvkasutamine on keelatud.

  Säilitamine
 • Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud ja valguse eest kaitstud kohas, hermeetiliselt suletud originaalpakendis.
 • Vältides temperatuure alla 0ºC ja üle 30ºC.

  Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.
Lisainfo
Tootja MKDS