Infinito SC687 30 ml Fungitsiid

Infinito SC687 30 ml Fungitsiid

Score 250EC 2ml Fungitsiid

Taimekaitsevahend. Fungitsiid.
Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat.
Kasutusala: Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid õuna-ja pirnipuu kärntõve ja jahukaste tõrjeks ning kirsi- ja ploomipuu mädanike tõrjeks.
Toimeaine: 250 g/l difenokonasool.
Eesti reg.-nr 0068/14.07.09.
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Pakend: 2ml

2,31 €
Saadavus: Laos
SKU
SCO2

„Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus”.  

Kasutuspiirang: preparaati ei tohi kasutada veekogule lähemal kui 25 m!

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara– ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.


Pakendi purunemisel:

 • Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud.
 • Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. 


Esmaabi:

 • Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid.

  Vastumürk:

 • Spetsiifilist vastumürki ei ole teada.
 • Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hoiutingimused:

 • Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas,vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC.
 • Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Ettevaatust H304- Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 • H319- Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • H411- Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • EUH401- Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • EUH066- Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
 • P280- Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.
 • P301+310- ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
 • P305+351+338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P331- MITTE kutsuda esile oksendamist.
 • P337+313- Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P391- Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P405 -Hoida lukustatult.
 • P501- Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti).
 • SP1- Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
 • Spe3- Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 25 m pinnaveekogudest.

  Hädaabi telefon 112.

  Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

  Esmaabi:
 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst.
 • Näidake arstile etiketti.
 • Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga.
 • Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt.
 • Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte.
 • Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega.
 • Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole.

  Märkus:
 • Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

  Toimemehhanism:
 • Score 250 EC on profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid.
 • Preparaadil on tugev translaminaarne toime.

Kasutamine:

 • Õunapuu kärntõbi max pritsimiste arv 2x, intervall 10 p.
 • Õunapuu jahukaste max pritsimiste arv 2x, intervall 10 p.
 • Pirnipuu kärntõbi max pritsimiste arv 2x, intervall 10 p.
 • Õunapuu jahukaste max pritsimiste arv 2 x, intervall 10 p.
 • Kirsi- ja ploomipuu mädanikud max pritsimiste arv 2 x, intervall 10 p.


Kulunorm: 2 ml /10 l vees- 2l noorele ja 5 l kandeas olevale puule.

Ooteaeg: Õuna- ja pirnipuud 21 päeva, ploomi- ja kirsipuud 14 päeva.

Veekulu:

 • Õuna- ja pirnipuud 800-1500 l/ha-le 80-150 l/1000 m²-le 8-15 l/100 m²-le;
 • ploomi- ja kirsipuud 800-1000 l/ha-le 80-100 l/1000 m²-le 8-10 l/100 m²-le.

  Tähelepanu kasutamisel!

  Score 250 EC-ga pritsida:
 • Õuna- ja pirnipuid: õitsemise algusest kuni viljade küpsemise alguseni.
 • Kirsipuid: kui õiepung on suletud kuni sordile omase viljade värvumiseni.
 • Ploomipuid: viljade poole oma suuruse saavutamisest kuni sordile omase viljade värvumiseni.

 • Score 250 EC-d soovitatakse kasutada haiguse kriitilises staadiumis .
 • Esimeseks pritsimiseks soovitatakse Chorus 50WG-d või kontaktset fungitsiidi.
 • Kui haiguse levik on tugev, võib pritsimiste vaheline intervall olla 10 päeva.
 • Toode sobib kasutamiseks integreeritud taimekaitses.

  Töölahuse valmistamine:
 • Ettenähtud Score 250 EC kogus lisatakse veega täidetud pritsipaaki segisti töötades.
 • Kui kasutatakse mitut preparaati koos, täidetakse paak poolenisti veega, pannakse segisti tööle, lisatakse märguv pulber ja seejärel Score 250 EC ning täidetakse paak veega.

  Pritsimistehnoloogia:
 • Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.
 • Seejärel määrata vee kogus ja kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine).
 • Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

  Pritsi puhastamine:
 • Tühjenda paak.
 • Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus.
 • Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti.
 • Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

  Pakendi purunemisel:
 • Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud.
 • Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

  Pakendi kahjutustamine:
 • Pakendi korduvkasutamine on keelatud.
 • Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega.
 • Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
 • Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

  Hoiutingimused:
 • Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10°C ja üle +35°C.
 • ÄRGE laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  Resistentsus:
 • Difenokonasool on ergosterooli biosünteesi inhibiitor, kuuludes triasoolide keemilisse klassi (FRAC grupp 3), mis takistab eburikooli demetülatsiooni.
 • Mõjub paljudele haigustekitajatele, paljudel kultuuridel.
 • Tänu oligogeneetilisele mehhanismile on resistentsuse risk hinnanguliselt keskmine.

  DMI fungitsiidide kasutamiseks on FRAC'i Steroolse Biosünteesi Inhibiitori (SBI) töörühm välja töötanud üldkasutatavad soovitused:
 • Ärge kasutage pritsimistel DMI sisaldavaid tooteid rohkem kui 50% ulatuses.
 • Ärge pritsige kultuuri rohkem kui 2 korda hooaja jooksul.
 • Kasutage efektiivset kulunormi ja vältige tugevat ravimist.
 • Kõige kaasaegsemad ja konkreetsemad juhised DMI fungitsiidide kasutamiseks erinevatel kultuuridel on kättesaadavad aadressil: http://www.frac.info/.

  Juriidilised aspektid ja kasutaja risk:
 • Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
 • Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
 • Olemasolevate või tekkivate resistentsete seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutuda väheefektiivseteks ning selle tulemusena saak väheneb.
 • Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta Syngenta Crop Protection AG ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus resistentsete tüvede korral.
 • Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel.
 • Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.

  Loa haldaja ja tootja: Syngenta Crop Protection AG tel. +41613234040 ® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Com
Lisainfo
Tootja MKDS