Ataka Spirals Sääskede spiraalid 10 tk

Ataka Spirals Sääskede spiraalid 10 tk

Mauzer hiire-ja rotimürk 150g

Mauzer hiire-ja rotimürk 150g

Ataka Moth riidekoi plastikust riputi putukatõrjevahendiga 2 tk

Plastist riputi 6 immutatud putukatõrjevahendi lehega. Riidekoide tõrjumise vahend. (Tineidae sp. (täiskasvanud), munad ja vastsed). Koduseks kasutamiseks: Riidekappides, kappides, sahtlites, hoiukarpideskasutamiseks.
3,11 €
Saadavus: Laos
SKU
AM

Kasutamine:

 • Võtke karbist välja üks riputi ning eemaldage ümbris.
 • Riputage üks riputi kuni 0,5 ruutmeetri suuruse pinna kaitsmiseks riidekapi torule.
 • Võite riputi ka kapiukse siseküljele riputada.
 • Sahtlis või pesukotis: Pange igasse sahtlisse või pesukorvi üks riputi.
 • Toime kestab kuni 5 kuud.

Kasutusviis: Auru eraldav toode.

Annus: Üks toode tagab kaitse 0,5 ruutmeetri suurusele pinnale. Riputi maksimaalse toime tekkeks võib kuluda kuni 14 päeva.

Ettevaatusabinõud:

 • Viige lemmikloomad toote kasutamise ajaks ruumist välja.
 • Vältige otseseid ja kaudseid kokkupuuteid toiduga.
 • Lugege alati enne kasutamist silti ning pidage kinni juhistest.
 • Peske pärast kasutamist hoolikalt käsi.
 • SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.Eemaldage kontaktläätsed, kui teil need on, ja kui neid on võimalik hõlpsalt eemaldada. Jätkake loputamist. Silmaärrituse püsimise korral: pöörduge arsti poole.
 • Kokkupuutel nahaga: peske hoolikalt seebi ja veega.
 • Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduge allergilise reaktsiooni või nahaärrituse tekke,püsimise või süvenemise korral arsti poole.
 • Pöörduge allaneelamise korral kohe arsti või lähima mürgistusteabekeskuse poolening näidake toote silti.
 • Vältige toote pinnavette, kanalisatsiooni ja põhjavette sattumist.
 • Kahjurite püsima jäämise korral küsige nõu spetsialistilt.

Hädaolukorras: Helistage riikliku mürgistusteabekeskuse infotelefonile.

Äraviskamine: Toimetage pakendi sisu majapidamisjäätmete ümbertöötluskeskusesse ohtlike jäätmetena. Tühja mahuti võib ära visata ümbertöödeldavate jäätmetena. Küsigetäpsemat teavet kohalikust omavalitsusest.

Saastunud pakend: Pakend, mis ei ole päris tühjaks saanud, tuleb ära visata ohtlikejäätmetena. Säilivusaeg: 2 aastat tootmise kuupäevast. Biotsiidi registreerimistunnistuse: 2437/23.

HOIATUS. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab (Chrysanthemum cinerariaefoliumi ekstrakt, linalüülatsetaat, linalool). Võib esilekutsuda allergilise reaktsiooni.Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Kõrvaldage sisu kooskõlas kohalike või riiklike seadustega.

Toimeainete deklaratsioon: Transflutriin (CAS nr 118712-89-3) 0,45 % (w/w) 4,5 g/kg. Chrysanthemum cinerariaefoliumi ekstrakt (CAS nr 89997-63-7) 0,35 % (w/w) 3,5 g/kg.