Ataka Moth riidekoi plastikust riputi putukatõrjevahendiga 2 tk

Ataka Moth riidekoi plastikust riputi putukatõrjevahendiga 2 tk

Magnet Yellow mini liimpüünis

Magnet Yellow mini liimpüünis

Mauzer hiire-ja rotimürk 150g

Kasutusvalmis mürksööt rottide arvukuse kontrollimiseks, ette nähtud kasutamiseks ruumides ja väljaspool hooneid, kahjustamata ja turvalistes söödakarpides. Sisaldab bromodialooni 0,0025 % ja 0,001 % denatooniumbensoaati. Biotsiid, tooteliik14. Teravili

1,99 €
Saadavus: Laos
SKU
MA150

Rodentitsiid. Mitteprofessionaalsetele kasutajatele.

ETTEVAATUST. EUH208 Koostises on 1,2-bensisotiasool-3(2H)-one (BIT). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. H373 Võib kahjustada organeid (verd), kui aine toime on pikaajaline või korduv. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugeda läbi etikett. P220 Hoida/ladustada eemal toidust, jookidest ja loomasöödast. P260 Mitte hingata sisse tolmu. P262 Vältida aine sattumist silma, nahale ja riietele. P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ja suitsetada. P273Vältida sattumist keskkonda. P280 Kasutada kaitsekindaid. P301/P310 Allaneelamise korral helistada mürgistusteabekeskusse või pöörduda arsti poole. P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. P404 Hoida suletud taaras. P405 Hoida lukustatult. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt jäätmeseadusele ja kohalikele jäätmehoolduseeskirjadele.

Enne ostmist või toote kasutamise alustamist lugeda läbi kogu esitatud materjal toote kasutamise kohta.

Enne rodentisiidi kasutamist kaaluge kõigi võimalike mehhaaniliste vahendite (nt. lõksude) kasutamist.

Kasutusjuhend. Kõrvaldage närilistele kättesaadav ja juurdepääsetav toit (nt. mahapuistunud teravili või toidujäätmed). Enne hävitamist ärge puhastage kahjurite poolt saastatud kohti, see vaid takistab näriliste populatsiooni hävitamist ja võib vähendab sööda kasutamist. Paigutage söödakarbid nende kohtade lähedusse, kus olete märganud närilisi (nt. kahjurite radade, pesade, hoonete avad, urud jms). Võimaluse korral peaks söödakarbi kinnitama maa või muu eseme külge. Söödakarpi ei või avada. Valige sööda jaoks selline koht, kuhu ei pääse juurde lapsed, kodulinnud, koduloomad, metsloomad. Mürksööt paigutage eemale toidust, loomasöödast, joogi- ja söödakohtadest, samuti eemale kõikidest sellega seotud esemetest või pindadest. Kui soovite sööda panna drenaažisüsteemi kõrvale, veenduge, et oleks välditud sööda kokkupuude veega. Toote kasutamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage. Peale toote kasutamist peske käed ja katmata kehaosad. Lõpetanud kahjurite hävitamise, kõrvaldage sööda jäägid ja kõik söödakarbid.

Hallrott (Rattus norvegicus), arvukus VÄIKE.
1 söödakarp iga 10 meetri kohta.

Hallrott (Rattus norvegicus), arvukus SUUR.
1 söödakarp iga 5 meetri kohta.

Paigutage söödakarbid nendesse kohtadesse, mida vesi ei saaks üle ujutada. Söödakarpe peab kontrollima vaid 5-7 päeva pärast peale paigutamist, aga hiljem mitte harvem, kui kord nädalas, kontrollides, kas karbis on sööta, kas karbid ei ole vigastatud ning korjata kokku surnud närilised. Vajaduse korral lisage karpi sööta. Kui karbis oleva sööda on rikkunud vesi või pori, vahetage see uue vastu.

Selleks et tagada toote ärakasutamine ja vähendada kahjurite invasiooni kordumise tõenäosust, rakendage kõiki võimalikke ennetavaid tõrjemeetmeid (nt. sulgege kõik avad, eemaldage kõik toidu- ja joogi jäägid). Ärge kasutage sööta näriliste aktiivsuse jälgimiseks või alalise ennetava vahendina. See toode hävitab närilised umbes 35 päeva jooksul Juhul kui hävitusprogrammi lõppedes toote tõhusus osutus ebapiisavaks (st. endiselt täheldataks aktiivseid närilisi), peaks kasutaja pöörduma tarnija poole või võtma ühendust kahjuritõrjeteenistusega. Söödakarpe kontrollides leidke ja kõrvaldage surnud närilised. Surnud närilised kõrvaldage vastavalt EV Jäätmeseadusele ja teistele õigusaktidele.

Ladustamine: Hoidke kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Pakend peab olema tihedalt suletud ja seda peab hoidma eemal otsestest päikesekiirtest. Hoidke lastele, kodulindudele ja koduloomadele juurdepääsmatus kohas. Kõlblikkusaeg: 24 kuud.

Jäätmekäitlus. Kasutage kaitsekindaid. Lõpetanud kahjurite hävitamise, visake ära kasutamata sööt ja pakend vastavalt EV Jäätmeseadusele ja teistele õigusaktidele. Jäätmekäitlusnõuded: vastavalt jäätmehierarhia püstitatud prioriteetidele tuleb esmalt vältida jäätmete teket ja rakendada muid jäätmetekke vältimise meetmeid, aga jäätmed, mida ei ole võimalik vältida, valmistada ette korduvkasutamiseks, ringlusse võtmiseks või muul viisil kasutamiseks nii, et vähendada miinimumini nende sattumine prügilasse ja muudesse jäätmekäitluskohtadesse.

Esmaabijuhised. Sisaldab antikoagulantseid aineid. Allaneelamisel - kohe või hiljem võivad esineda sellised sümptomid nagu verejooks ninast või igemetest. Rasketele juhtudel võivad kehale ilmuda verevalumid, aga väljaheites või uriinis võib esineda verd.

Vastumürk. K1-vitamiin, mille võib määrata vaid kvalifitseeritud arst/veterinaar.

Peale kokkupuudet nahaga - esiteks pesta nahka veega, seejärel vee ja seebiga.

Silma sattumise korral - alati kontrollige ja võtke ära kontaktläätsed (kui kasutatakse), loputage silmi loputusvedeliku või veega, vähemalt 10 minutit hoidke silmi lahti.

Suhu sattumise korral - loputage suud ettevaatlikult veega. Mitte kunagi ärge pange midagi teadvuse kaotanud inimese suhu. Mitte kutsuda esile oksendamist. Allaneelamise korral pöörda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Kui toote neelas alla koduloom - pöörduge veterinaari poole.

Söödakarbil peab tingimata näitama: „mitte liigutada ega avada“; sisaldab rodentitsiidi“; õnnetuse korral pöörduda Mürgistusteabekeskuse poole.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toode on ohtlik metsloomadele.

Muu informatsioon. Antokoagulantide toimeaeg on üsna pikk - see hakkab närilisele mõjuma vaid 4-10 päeva pärast peale allaneelamist. Närilised on potentsiaalsed haiguste levitajad. Ärge puudutage surnud närilist paljaste kätega - kandke kindaid või kasutage abivahendit (näpitsaid). See toode sisaldab värvaineid ja mõruaineid.

Koostis: Bromadioloon, CAS Nr.28771-556-7. EL 249-205-9, 0,0025 %. Biotsiidi registreerimistunnistus Nr.: EE-0030364-0000

Tootja: PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR (Ühendkuningriik). Tunnistus välja antud: PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d"Ainay, 69002 Lyon (Prantsusmaa).

Levitaja: UAB Inovacinė firma „MKDS“ Piliakalnio g. 68, Nemenčinė, Vilniaus r. LT-15175. Tel.: +370 52726727; www.mkds.lt 

Eestisse toimetaja ja turustaja: Holding Invest OÜ, Tartumaa, tel.+37256294071 www.hi.ee e-post hi@hi.ee. Tootmiskuupäev ja partii number: vt. pakendilt.

Kõlblikkusaeg: 24 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pakend: 150 g. UFI: 6T10-H05M-3001-9QST