INZ-ECO Mosquito Trap sääselõks sääsepüünis (2tk karbis)

INZ-ECO Mosquito Trap sääselõks / sääsepüünis (2tk karbis)

Sääsetõrje- ja puugitõrjevahend - Ataka Mosquitoes & Ticks 100 ml

Vedel, kasutusvalmis preparaat, tõrjub efektiivselt sääski ja puuke, ega lase neil hammustuskohale kinnituda. Toode kaitseb sääskede eest pealekandmisest minimaalselt 4 tundi. Kaitse puukide eest kestab pealekandmisest kuni 7 tundi. Kasutusjuhend: Enne kasutamist loksutage toodet kergelt. Seejärel pihustage katmata kehaosadele 15-20 cm kauguselt. Nahale peaks jääma õhuke kiht vedelikku selliselt, et naha pind oleks kergelt niiske. Preparaati võib laiali kanda ka kätega. 

5,72 €
Saadavus: Laos
SKU
AMT100

Toimeaineid sisaldav biotsiidne toode: - N,N-dietüül-meta-toluamiid (30 g / 100 g). - Geraniool (0,01 g / 100 g). Registreerimistunnistuse nr: 2088/20. 

Kasutusjuhend: Enne kasutamist loksutage toodet kergelt. Seejärel pihustage katmata kehaosadele 15-20 cm kauguselt. Nahale peaks jääma õhuke kiht vedelikku selliselt, et naha pind oleks kergelt niiske. Preparaati võib laiali kanda ka kätega. Vältige preparaadi sattumist silmadesse ja vigastatud nahale. Peale toote kasutamist peske hoolikalt käsi.

Kasutamine: kord päevas (lapsed) või 1-2 korda päevas (täiskasvanud). Alla 12-aastastel lastel mitte kasutada. Lapse näo kaitsmiseks pihustage toodet kätele ja kandke see õrnalt peale oma kätega, et toode ei satuks silmade limaskestadele.

Ettevaatusabinõud: Hoiustage toodet selle märgistatud, õhukindlas originaalpudelis jahedas, kuivas ja hästi õhutatud kohas. Toode pole mõeldud ühiseks kasutamiseks või teiste toodetega segamiseks, sh biotsiide sisaldavate ja kosmeetikatoodetega. Toodet kasutades ärge sööge, jooge või suitsetage. Ärge kasutage toodet kohas, kus see võib kokku puutuda toidu, joogivee või toiduga kokku puutuvate kööginõudega. Äraviskamine: ärge tühjendage pakendit äravoolutorudesse. Ärge saastage pinnavett, põhjavett ja mulda. Ärge utiliseerige toodet piirkondlikus prügilas. Ära võib visata ainult täielikult tühjad pakendid. Jäätmete (sh aegunud tooted) äraviskamine peab olema teostatud kooskõlas vastavate regulatsioonidega (nõuetele vastavates prügikonteinerites või üle andes õigele jäätmetega tegelevale ettevõttele).

Hoiatus: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur. H302 - Allaneelamisel kahjulik. H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.. P102 Hoida laste eest kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P273 Vältida sattumist keskkonda. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P305+P351+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sissehingamise korral leidke väljapääs värskesse õhku. Hingamisraskuste puhul helistage kiirabisse. Kokkupuutumisel silmadega loputage lahtiste silmalaugudega toasooja veega vähemalt mõne minuti jooksul (eemaldage kontaktläätsed kui need on silmades ja neid on lihtne eemaldada), vältige tugeva veejoa kasutamist. Vajalik on silmaarsti konsultatsioon. Nahaga kokkupuutumise korral – peske rohke seebi ja veega. Allaneelamise korral loputage suud veega ja konsulteerige arstiga. Seerianumber ja aegumistähtaeg on pakendil

Lisainfo
Tootja MKDS